תקנון

  • ידוע לי שאמצעי התשלום שהזנתי ישמש את העמותה לגבות ממני דמי איחור/שימוש בתום 90 יום במידה ולא אחזיר את הציוד.
  • ידוע לי כי השימוש במוצר/ציוד/מכשור הינו על אחריותי בלבד ובמידה ואנזק לא תהיה לי כל טענה/תביעה משפטית נגד העמותה או מי ממנהליה.
עמותת כמעיין המתגבר אליכין" ע.ר. 580419828- להלן: המשאילה (העמותה), השואל מאשר בזאת כי קרא את התקנון במלואו המופעל על ידי" עמותת כמעיין המתגבר אליכין" להלן: המשאילה, ולמסור לידי המשאילה את פרטי כרטיס האשראי באמצעות טופס "סליקת אשראי" ולשמש כאמצעי תשלום עבור השירותים שאקבל באמצעות חברת הסליקה. כמו כן, ישמשו פרטי כרטיס האשראי כעירבון עבור הציוד אותם קיבלתי בהשאלה עד חודש (פרט אם נקבע אחרת) "מהמשאילה" וגם -להתחייב ולשאת בעלות הציוד אותו קיבלתי לידיי לפי מחיר השוק ביום ההשאלה במקרה של נזק בלתי הפיך לציוד כתוצאה משימוש לא סביר בציוד העמותה כגון; נזק בלתי הפיך, רטיבות, שבירה, השחתה, שריפה וכדומה. כמו כן, במקרה של שבר או קלקול הפיך אשר נגרם לציוד הנני מתחייב לשאת בכל עלויות תיקון הנזק כפי שיקבע על ידי הספק/טכנאי כלים מיוחדים של אותו ציוד, וגם להתחייב ולהחזיר את הציוד והאביזרים הנלווים אליו כפי שקיבלתי לידיי בתום תקופת השימוש כפי שסוכם ביני לבין נציגי העמותה וגם; -מוסכם על ידי כי במידה ולא יוחזר המוצר לידי המשאילה תוך 7 ימים מתום תקופת ההשאלה המוסכמת, תהיה המשאילה (העמותה) באמצעות חברת סליקה רשאית לחייב את פרטי כרטיס האשראי שלי בסך שווי המוצר לפי מחיר השוק הנתון ביום ההשאלה או לגבות סכום שנקבע מראש ע"י העמותה בכל חודש (ע"פ טבלת תעריפים שפורסמה ע"י העמותה). העמותה מתחייבת כי לאחר קבלת הציוד חזרה ובדיקת תקינותו של הציוד על אביזריו והציוד הנלווה אליו תחזיר העמותה את טופס סליקת האשראי או לידי השואל או לחילופין תוכל המשאילה (העמותה) להשמיד את הטופס ולהתחייב לא לעשות בו כל שימוש בעתיד.
  • 14 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה